Background Image

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Minou Esquenet, wonende te B-8380 Brugge, Canadezenstraat 104

Ik begrijp dat uw privacy erg belangrijk is voor u, en ik doe dan ook het nodige om uw persoonlijke levenssfeer zo goed mogelijk te respecteren.
Ik houd uw persoonlijke gegevens bij om met u te kunnen communiceren over mijn politiek werk, netwerkmomenten en activiteiten. Ik zal ze zonder uw toestemming nooit voor commerciële doeleinden doorgeven aan derde partijen.
Ik houd me in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR, Verordening EU 2016/679)
 Neem de tijd om deze privacyverklaring goed door te nemen, samen met eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn.  Indien u na het doornemen van mijn privacyverklaring, of in de algemenere zin, hierover vragen hebt of contact wenst op te nemen, kan dit via  info@minouesquenet.be
Ik behoud me het recht voor om deze Privacyverklaring aan te passen indien dit nodig blijkt. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Beveiliging van persoonsgegevens

Ik houd uw gegevens bij op een digitaal systeem dat beveiligd is tegen ongeoorloofde toegang, tegen ongeoorloofd gebruik, tegen verlies of diefstal van uw gegevens. Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig geëvalueerd en aangepast om steeds een hoog niveau van bescherming te blijven bieden.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U hebt het recht op inzage van de persoonlijke informatie die ik over u bewaar. Indien u een schriftelijke aanvraag hiervoor indient, zal ik u kosteloos toegang en inzage verlenen of een gratis kopie overhandigen. Ik streef naar het bijhouden van nauwkeurige, volledige en relevante persoonlijke informatie voor de doeleinden die in deze privacy policy worden genoemd. Als een van de persoonsgegevens die ik over u heb onnauwkeurig of verouderd zou zijn, kunt mij vragen dit te corrigeren.
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens als ik niet meer gemachtigd ben om deze te gebruiken. U hebt het recht om uw informatie te laten verwijderen of de verwerking onder bepaalde omstandigheden te beperken. U hebt ook het recht uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te laten overdragen.
Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, contacteer mij via info@minouesquenet.be . U dient mij daartoe een bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) te leveren.

Delen van uw gegevens

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming geef ik uw persoonlijke gegevens niet door aan anderen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via info@minouesquenet.be .
U heeft altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de GBA (Gegevensbeschermingsautoriteit), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming via www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 

Cookies

Om de website beter te kunnen afstemmen op het gebruik ervan en om het technisch beheer ervan te optimaliseren, kan er bij gelegenheid gebruik gemaakt worden van "cookies".
Een "cookie" is een klein bestand waarin door een website gegevens worden opgeslagen in de Internet browser van de computer van de gebruiker. Deze "cookie" kan terug worden opgenomen bij een volgend bezoek op dezelfde site. Deze "cookie" kan niet worden gelezen door andere sites dan door diegene die deze gecreëerd heeft. De site gebruikt "cookies" voor administratieve doeleinden, b.v. voor het registreren van de voorkeuren van de gebruiker voor bepaalde types van informatie, waardoor vermeden wordt dat bij elk bezoek op de site bepaalde gegevens opnieuw moeten worden ingebracht, of om informatie te verkrijgen over de geraadpleegde webpagina's en de data en uren van raadpleging.
De meeste "cookies" blijven maar actief voor de duur van één sessie of bezoek. De gebruiker kan zijn browser eveneens zo instellen dat hij verwittigd wordt telkens een "cookie" wordt aangemaakt, of om hun registratie te vermijden.
Wij oefenen geen controle uit op het gebruik van cookies door derden, zoals bij voorbeeld door adverteerders, en ook niet op cookies voortkomend uit het gebruik van delen van de site. Indien de gebruiker geen cookies wenst op te slaan in zijn computer, kan hij die optie in zijn browser uitschakelen. Het uitschakelen van de cookies kan echter in sommige gevallen de toegang tot bepaalde delen van de site verhinderen of bemoeilijken.

Deze privacyverklaring werd laatst gewijzigd op 31 mei 2018.