Background Image

Dossiers: Klimaat, Energie, Milieubeleid, Smart City en Facilitair Beheer

<p><strong>Persbericht – Stad Brugge organiseert groepsaankoop voor zonnepanelen</strong></p>
Klimaat, Energie, Milieubeleid

Persbericht – Stad Brugge organiseert groepsaankoop voor zonnepanelen


Zonnepanelen zetten zonlicht om in gratis stroom. Door zelf stroom op te wekken, kan men besparen op de energiefactuur. Bovendien draagt men bij aan een duurzame toekomst door een vermindering van de CO2-uitstoot.

Om het zo eenvoudig mogelijk te maken, start Stad Brugge een nieuwe groepsaankoop voor zonnepanelen. Hiervoor werkt de Stad samen met EOS Oostende en Ichoosr. Inschrijven voor deze groepsaankoop kan vanaf 19 augustus via www.wijkiezen.be of op afspraak (050 47 55 13) via het energieloket van De Schakelaar in het Huis van de Bruggeling.

Schepen van Klimaat en Energie Minou Esquenet: “De inschrijving is vrijblijvend, je beslist nog niets. Op 9 oktober vindt de veiling plaats, waarin gekwalificeerde leveranciers op basis van prijs/kwaliteit hun scherpste prijs bieden. De leverancier die het laagste bod doet, wint de veiling. Vanaf 21 oktober ontvang je een mail met jouw persoonlijk voorstel op maat van jouw dak en verbruik. Dan heb je nog tot 6 december tijd om te beslissen of je tot de aankoop overgaat of niet. De installateur komt dan bij je langs om je mogelijkheden te bekijken en een plaatsingsdatum vast te leggen. Vanaf dan wek je zelf groene elektriciteit op.”

Wat indien uit het bezoek van de installateur zou blijken dat een plaatsing toch niet kan? Geen probleem, dan wordt de verbintenis automatisch stopgezet. Wie twijfel of zijn dak geschikt is voor zonnepanelen, surft best naar het energieplatform van de stad (energieplatform.brugge.be ) en kan daarop de zonnekaart raadplegen voor een eerste inschatting.

“Woon je in de binnenstad, dorpskern van Lissewege, Dudzele, Christus-Koning Noord of staat je woning op een inventaris van beschermde panden? Op die locaties is het plaatsen van zonnepanelen zeker mogelijk , maar je dient dan rekening te houden met een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden kan men terugvinden op ons energieplatform.brugge.be”, aldus schepen Minou Esquenet.

Ter info, nog even alle voordelen van deze groepsaankoop op een rijtje:

- Via deze groepsaankoop kan men een kwalitatief hoogwaardig en compleet zonnepanelensysteem aankopen, inclusief plaatsing en elektrische keuring. Je hoeft niet meer zelf verschillende installateurs te contacteren. Tevens heb je geen kopzorgen meer over de correcte aanlevering, plaatsing en nazorg.

- Er wordt steeds helder en objectief gecommuniceerd , zodat je een weloverwogen beslissing kunt nemen en dit gedurende het gehele traject, van inschrijving tot installatie. De medewerkers van Ichoosr staan ter beschikking om op al je vragen te antwoorden, en je te begeleiden. Na de veiling worden er ook infoavonden georganiseerd door Ichoosr waar het voorstel wordt toegelicht en waar je kunt kennismaken met de installateur en de zonnepanelen die op jouw dak zullen geplaatst worden.

 


Persbericht<br />
<strong>Brugse winter in een nieuw, duurzamer jasje</strong>
Klimaat, Energie, Milieubeleid

Persbericht
Brugse winter in een nieuw, duurzamer jasje


De zomer moet nog uit zijn startblokken schieten, maar het college van burgemeester en schepenen is nu al volop bezig met de invulling van het nieuwe programma van de Brugse winter.

Schepen van Klimaat en Energie Minou Esquenet: “Duurzaamheid is rode draad doorheen dit hele verhaal. Als stadsbestuur nemen we het heft in handen en houden we het niet bij woorden alleen, maar ook bij daden. Zowel voor het origineel lichtconcept als voor de nieuwe ijspiste kiezen we resoluut voor alternatieven die weinig tot geen impact hebben op het milieu en het klimaat.”

Concreet besliste het college van burgemeester en schepenen volgende zaken:

  1. De huidige kerstmarkt op de as Steenstraat-Markt blijft in 2019 behouden. Gelijkaardige commerciële initiatieven op andere plekken worden geweigerd, dit naar analogie met voorgaande jaren.
  2. Brugs Handelscentrum staat in 2019 opnieuw in voor de organisatie van de kerstmarkt op de as Steenstraat-Markt. De ijspiste zal niet meer op de Markt staan, maar wordt vervangen door een energie neutrale ijspiste (zie punt 5). BHC kan een passend alternatief voor de ijspiste op de Markt voorstellen.
  3. Er wordt dit jaar geen toelating gegeven voor de organisatie van een ijssculptuurfestival op Brugs grondgebied.
  4. Tegen de editie 2020 komt er een make-over van het wintergebeuren (ruimer dan de kerstperiode) volgens een op te maken plan in samenwerking met de stadsdiensten en stakeholders. Het opzet is te werken naar een eenduidig concept passend bij het DNA van de stad met het uitgetekende winterkompas als referentie.
  5. In de kerstperiode 2019 komt er een energie neutrale ijspiste in het historische kader van het Minnewater. Daarnaast werken we een origineel lichtconcept uit met volgende voorkeurslocaties: 1) Traject Stationsplein > Begijnenvest > Begijnhof > Wijngaardplein; 2) + ’t Zand (bomenbaan). Er wordt ook een oproep gelanceerd.


 


<p><strong>PERSBERICHT</strong></p>

<p><strong>Brugge verkozen in nieuwe Raad van Bestuur van prestigieuze internationale Vereniging van werelderfgoedsteden.</strong></p>
Facilitair Beheer

PERSBERICHT

Brugge verkozen in nieuwe Raad van Bestuur van prestigieuze internationale Vereniging van werelderfgoedsteden.


Dankzij Brugge blijft België ook de volgende jaren vertegenwoordigd in de OWHC, de World Organization of Heritage Cities.

Schepen van Patrimoniumbeheer van de Stad Brugge, Minou Esquenet, trok begin deze week naar Krakau voor het 15de wereldcongres van de OWHC, de World Organization of Heritage Cities. Tijdens dit congres stond ook een vernieuwing van de Raad van Bestuur op de agenda. Schepen Esquenet verdedigde er, tussen 15 andere steden uit de ganse wereld, de kandidatuur van Brugge.

Meer dan 250 steden uit alle continenten brachten hun stem uit en kozen 8 vertegenwoordigers.

Brugge werd verkozen, naast Krakau (Polen), Cusco (Peru), Gyeongju (Republiek Korea), Luxemburg (Luxemburg), Philadelphia (US), San Miguel de Allende (Mexico) en Suzhou (China).

Minou Esquenet benadrukte in haar speech het feit dat Brugge op een kruispunt in Europa ligt, en dat de stad van in haar heel vroege geschiedenis door haar handels- en culturele relaties altijd zeer open op de wereld is geweest.

Daarnaast benadrukte ze het feit dat Brugge veel ervaring heeft met enerzijds het vrijwaren van erfgoed, maar anderzijds toch moedige keuzes maakt voor vernieuwende en hedendaagse architectuur. Tenslotte beklemtoonde Minou Esquenet de noodzaak van het uitwisselen van kennis en ervaring met steden overal in de wereld.

Door deze verkiezing in de Board of Directors kan de stad Brugge feilloos de fakkel overnemen van de stad Brussel, die tot nu lid was van de Raad van Bestuur, en is er dus continuïteit voor ons land in deze organisatie.

Schepen Esquenet: “Het belang van de zorg voor ons erfgoed kan niet voldoende worden benadrukt. De OWHC is hiervoor, als een sterk netwerk van 300 steden verspreid over alle continenten, een ideale hefboom. Door deel uit te maken van deze Raad van Bestuur nemen we als Brugge een oude traditie op, en dat is die van het sterker aanhalen van wereldwijde connecties. Verantwoordelijkheid dragen voor het patrimonium gaat namelijk evenveel over het goed verzorgen en bewaren van het verleden, als over het creëren van de toekomst. Met de 7 andere steden in deze Raad zullen we alle erfgoedsteden ondersteunen en begeleiden waar mogelijk. Dat Brugge hier als bestuurslid mee aan het roer kan zitten, is een hele grote eer.

Onze jarenlange expertise die we hebben opgebouwd sinds de eerste UNESCO-erkenning in 1998 willen we wereldwijd delen met andere steden. De voorbeeldrol die we opnemen kunnen we nu, door het zetelen in de Raad van Bestuur van deze internationale organisatie, wereldwijd weerklank laten vinden. Dit zal de internationale uitstraling van Brugge nog versterken. “

Dit bevestigt ook Robert Piaskowski, schepen van Krakau, en hij kijkt uit naar de samenwerking met Brugge: “Brugge is een modelstad inzake het in evenwicht houden van enerzijds de toeristische aantrekkingskracht en anderzijds de leefbaarheid voor de inwoners. Ik ben ervan overtuigd dat de knowhow van de stad inzake erfgoedbeleid een belangrijke bijdrage zal zijn voor de aanpak van toekomstige uitdagingen.”.

Schepen Esquenet vult aan: “Ik reken op de excellente samenwerking tussen de steden die zetelen in de Raad van Bestuur, zodat we goede, gezamenlijke beslissingen kunnen nemen. Als het aankomt op de toekomst van ons wereldwijd patrimoniumbeheer, geloof ik oprecht dat onze acties een grotere draagwijdte hebben dan we soms willen geloven”.

De OWHC is gesticht in 1993 in Fès, Marokko, en verenigt meer dan 300 steden die op hun grondgebied één of meerdere Unesco-erkenningen hebben. Deze steden hebben samen een bevolking van meer dan 260 miljoen inwoners, en ze zijn eendrachtig in hun streven om hun patrimonium te bewaren en de outstanding universal values van het erfgoed kenbaar te maken. De uitdagingen voor de OWHC en de steden die het verenigt zijn groot, zoals de impact van het toerisme op het bewaarde patrimonium en de manier waarop het erfgoed relevant moet blijven, ook voor jongere generaties. Brugge zal alvast een enthousiaste stem zijn in het debat dat daarover gevoerd wordt.

 

 

 


Persbericht: Stadsbestuur neemt maatregelen tegen overdreven snelheid in Lissewege
Klimaat, Energie, Milieubeleid

Persbericht: Stadsbestuur neemt maatregelen tegen overdreven snelheid in Lissewege


Na klachten van burgers over overdreven snelheid en sluipverkeer in Lissewege, neemt het stadsbestuur maatregelen.

Lisseweegs Vaartje

In het Lisseweegs Vaartje komen er op vier locaties rijwegversmallingen. Deze moeten de snelheid reduceren ontmoedigend werken voor het sluipverkeer. Burgemeester Dirk De fauw: “Bij het binnenrijden van Lissewege en Zwankendamme brengen we een wegversmalling aan. Deze versmalling dient als poortfunctie en benadrukt de woonomgeving. Ook bij aanvang en einde van het woonlint aan de Beukemarestraat komen er wegversmallingen. Om het fietsverkeer geen hinder te laten ondervinden van deze maatregelen, wordt er gekozen voor enkelzijdige wegversmallingen met een veilige fietsdoorsteek.”

Centrum Lissewege

In de straat Onder de Toren komt een proefopstelling: met paaltjes wordt op twee plaatsen een wegversmalling gecreëerd. De paaltjes zullen ook het voetpad beter afschermen wat de veiligheid ook ten goede zal komen. Na de zomervakantie wordt deze proefopstelling geëvalueerd.

Burgemeester Dirk De fauw: “Met deze ingrepen werken we verder aan de verkeersleefbaarheid in Lissewege en Zwankendamme. Nadat in 2018 in de Gijzeleweg een rijbaankussen werd aangebracht en er een introductie kwam van een lokaal vrachtroutenetwerk, investeren we dit jaar ook nog in de Ter Doeststraat. Daar komen fietssuggestiestroken en diverse wegversmallingen.”

Schepen Minou Esquenet woont zelf in Lissewege en is blij dat ze in het college van burgemeester en schepenen deze maatregelen mee kon ondersteunen: “Het doet me plezier dat we opnieuw een stap vooruit hebben gezet om de verkeersveiligheid in Lissewege te verbeteren. Deze proefopstelling is een belangrijke eerste stap om de snelheid te verlagen en de verkeersveiligheid in Lissewege te verbeteren. Het is de bedoeling na de evaluatie verdere stappen te zetten en ook de markt nog mooier en beter te maken.”

 


<strong>Persbericht: Voorbeeld van circulaire economie. Kopjezwam en ecoliving krijgen extra compostvaten om afval uit de buurt om te zetten in nieuwe grondstoffen.</strong>
Klimaat, Energie, Milieubeleid

Persbericht: Voorbeeld van circulaire economie. Kopjezwam en ecoliving krijgen extra compostvaten om afval uit de buurt om te zetten in nieuwe grondstoffen.


Schepen Minou Esquenet ging langs bij Kopjezwam/Ecoliving (Langestraat 72, 8000 Brugge) en overhandigde er compostvaten. Met deze bijkomende compostvaten kan Kopjezwam en Ecoliving groente-, fruit- en tuinafval van de buurt en Oranje vzw verwerken tot compost.

Schepen Minou Esquenet: “Dit is een mooi voorbeeld van circulaire economie. Afval wordt omgezet in nieuwe grondstoffen. Bovendien wordt de buurt gesensibiliseerd om bewust om te gaan met dergelijk afval. Het past ook perfect in de duurzame voedselstrategie (Bruggesmaakt) van Stad Brugge. Brugge is een eetbare stad, met aandacht voor lokale (biologische) productie waar niets verloren gaat. Een regionaal netwerk van ondernemers, publieke actoren en verenigingen streeft continu naar een meer duurzaam voedselsysteem voor zijn burgers en zijn bezoekers. Als stadsbestuur werken we daar graag aan mee en schenken we met plezier enkele compostvaten om de werking van Kopjezwam en Ecoliving te ondersteunen.”

Kopjezwam recupereert reststromen (koffiegruis, koffieschillen en bierbostel) bij lokale Brugse koffiebars, koffiebranderijen en een microbrouwerij. Daarop kweken ze  producten zoals oesterzwammen, shiitake en microgroenten. De oesterzwammen groeien op een substraat van koffiegruis en koffieschillen, shiitake op een substraat van bierbostel en koffieschillen. Na de oogst wordt het doorschimmelde substraat gecomposteerd, waarna er op de verkregen compost microgroenten worden geteeld. Ecoliving wil bijdragen aan een wereld met minder afval. Je kunt er terecht voor bijvoorbeeld ruilhandel, permacultuur, boekenruil, soepcafé, (het verwerken van) voedseloverschotten... Peter Clerckx van Ecoliving is ook kringloopkracht bij de dienst Leefmilieu, lid van het Brugs food Lab, heeft de Vlaco-opleiding gevolgd en composteert op verschillende locaties.

Het Brugs Food Lab

Het Brugs Food Lab werd in 2015 opgericht, in kader van het Food Smart Cities for Development project met volledige ondersteuning van Stad Brugge en een externe facilitator (Coduco en Foodwin). Het maakte tijdens die periode de duurzame Brugse voedselstrategie Bruggesmaakt op en werkte acties hierrond uit. Kopjezwam is al sinds de opstart lid van het Brugs Food Lab en werkt actief mee aan de uitbouw van deze duurzame voedselstrategie. In 2015 was de organisatie met dit project een van de allereerste winnaars van de wedstrijd duurzame voeding, die plaatsvond in het kader van Bruggesmaakt. Op dit moment is Kopjezwam gehuisvest in een verdieping van een oud pand in hartje Brugge dat gehuurd wordt van vzw Oranje. Het is een gebouw dat gedeeld wordt met verschillende andere organisaties waaronder Ecoliving.

Kopjezwam en Ecoliving kunnen rekenen op de steun van de kringloopkrachten voor bijkomende hulp en expertise.

 

 


<strong>Persbericht: Stad Brugge vraagt aan inwoners om enquête Smart City Meter in te vullen</strong>
Smart City

Persbericht: Stad Brugge vraagt aan inwoners om enquête Smart City Meter in te vullen


Stad Brugge wil haar inwoners aanzetten om deel te nemen aan de Smart City Meter bevraging 2019. De Smart City Meter is een jaarlijkse wetenschappelijke enquête van imec waarmee ze proberen te achterhalen hoe burgers denken over de 'slimme stad' of 'slimme gemeente' ('smart city'). Een slimme stad of gemeente is een stad/gemeente waarin digitale technologieën worden gebruikt door burgers, bedrijven en de stad/gemeente om het leven van inwoners en/of bezoekers te verbeteren.

Schepen van Smart City Minou Esquenet: “Een slimme stad begint bij zijn burgers. Daarom horen we ook graag wat zij denken over de stad. De enquête Smart City Meter 2019 is hierbij een ideale middel. Met de resultaten van deze bevraging kunnen we dan straks aan de slag om een slimme stad op maat van de burger te ontwikkelen. Een slimme stad kan oplossingen aanleveren voor problemen rond mobiliteit, veiligheid en duurzaamheid.”

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Wie deelneemt, maakt bovendien kans op één van de prijzen uit de prijzenpot ter waarde van 1.500 euro.  De vragenlijst staat nog online t.e.m. 17 april 2019: bit.ly/slimstestad

 

Meer info: maakdatmee.be

 

 


<strong>Renovatie en opening gezamenlijke clublokalen Brugse duikclubs – Doornstraat 114</strong>
Facilitair Beheer

Renovatie en opening gezamenlijke clublokalen Brugse duikclubs – Doornstraat 114


Er zijn in Brugge heel wat duikclubs, maar niet elke club had een lokaal ter beschikking of moest dit huren op de private markt. De nood bestond om op zoek te gaan naar een nieuwe locatie die geschikt was voor alle Brugse duikclubs.

Na overleg met de Provincie West-Vlaanderen, kon de site in de Doornstraat vrijkomen en kreeg de stad de gebouwen terug in eigendom. Deze locatie is uiterst geschikt als lokaal voor de Brugse duikclubs: ze sluit direct aan bij het zwembad, ze beschikt over een grote parkeergelegenheid zodat niet te ver met duikmateriaal moet gesleurd worden en er is de mogelijkheid om samen evenementen te organiseren die het clubniveau overstijgen.

Het bestaande gebouw was opgedeeld in allemaal kleine ruimtes. Met de aanpassingswerken hebben we dit opengebroken tot grotere gehelen waar plaats is voor elke duikvereniging voor de eigen clubwerking. Er zijn ook 2 gemeenschappelijke lokalen die dienst kunnen doen als opleidingsruimtes en vergaderruimtes. Voor grotere evenementen is één grote ruimte gecreëerd.

Daarnaast zijn er de nodige verbeteringswerken uitgevoerd aan onder meer het schrijnwerk, de elektriciteit en het sanitair. De werken zijn uitgevoerd voor een totaalbedrag van ongeveer 140.000 euro. De inrichting van de lokalen is door de clubs met eigen mensen en middelen uitgevoerd.

Door deze aanpassingen kunnen de ruimtes ook ingezet worden voor overleg, opleidingen en ontmoetingen op het provinciaal en Vlaams niveau. We zijn dan ook blij dat deze nieuwe lokalen de Brugse duiksportverenigingen een extra uitstraling kunnen geven die ook in de provincie en in Vlaanderen wordt gewaardeerd.


<strong>Persbericht: Internationale belangstelling voor Brugse duurzame voedselstrategie. Schepen Esquenet geeft lezing op Rezero in Barcelona. </strong>
Klimaat, Energie, Milieubeleid

Persbericht: Internationale belangstelling voor Brugse duurzame voedselstrategie. Schepen Esquenet geeft lezing op Rezero in Barcelona. 


De Brugse klimaat- en milieuschepen Minou Esquenet stelt op dinsdag 19 maart 2019 de Brugse voedselstrategie voor op Rezero Barcelona. Tijdens een lezing geeft ze uitleg over Bruggesmaakt (de duurzame voedselstrategie), de handleiding voor duurzame voeding op evenementen en het project rond vermindering van voedselverlies in de zorgsector.

De huidige klimaatverandering heeft ook een grote impact op de voedselvoorziening. Stad Brugge werkte daarom een duurzame voedselstrategie uit met als titel ‘Bruggesmaakt’. Rezero Barcelona nodigde Stad Brugge uit om, naar aanleiding van de diverse projecten die binnen ‘Bruggesmaakt’ kaderen, goede praktijken rond voeding en voedselverlies internationaal te delen. Rezero Barcelona is een organisatielid van Zero Waste Europe dat projecten en beleid voor afvalpreventie en verantwoorde consumptie promoot, in samenwerking met economische en sociale entiteiten.

De totaalstrategie ‘Bruggesmaakt’ werd ontwikkeld in het Food Smart Cities for Development project. Stad Brugge ondertekende daarbij ook het Milaan Urban Food Policy Pact. Het Urban Food Policy Pact is een internationaal pact voor de ontwikkeling van een duurzaam en eerlijk stedelijk voedselsysteem, ondertussen al ondertekend door 182 steden. Er is ook veel aandacht voor de kennisuitwisseling tussen de steden.

Zoveel mogelijk Bruggelingen betrokken bij Brugge, eetbare stad

De Brugse voedselstrategie is gericht op volgende speerpunten: korte keten, stadslandbouw en stadstuinieren, voedselverlies tegengaan en fairtrade. De stad betrekt hierbij zoveel mogelijk Bruggelingen. Het Brugs Food Lab is daarvoor het perfecte platform, een netwerk van ondernemers, publieke actoren en verenigingen die streven naar een meer duurzaam voedselsysteem voor de Bruggelingen en de bezoekers van de stad. Het Food Lab werkte mee de voedselstrategie uit en organiseert verschillende acties om Brugge in de kijker te plaatsen als eetbare stad, met aandacht voor lokale (biologische) productie waar niets verloren gaat.

Project rond voedselverlies in de zorg

Ook het project rond voedselverlies in de zorg mag op belangstelling rekenen in het buitenland. Verschillende zorginstellingen zoals AZ Sint-Jan, AZ Sint-Lucas, vzw de Kade, campus Het Anker en Rudderstove (centrale keuken OCMW Brugge) screenden grondig het voedsel dat dagelijks niet wordt opgegeten en zochten naar oplossingen. Om de gevonden oplossingen te delen met andere zorginstellingen, werd een handleiding opgesteld om ook zelf aan de slag te gaan om voedselverlies te vermijden.

Schepen Minou Esquenet is blij dat Brugge als voorbeeldstad het woord mag nemen op Rezero Barcelona: “Brugge en kwalitatief voedsel, dat is de perfecte match. We zijn niet alleen een stad met creatieve chefs, gastronomische restaurants, Kookeet en andere leuke foodfestivals, en scholen als Spermalie en Ter Groene Poorte op ons grondgebied, ook vele labelhouders van Handmade in Brugge zitten in de voedingssector. Het is mooi dat wij dus in dat domein, waar we toonaangevend zijn, voluit kiezen voor duurzaamheid. Dat we daarbij inzetten op de zorgsector, leunt eveneens perfect aan bij onze ambities om een innovatieve zorgstad te zijn.”