Background Image

Tewerkstelling

BEDRIJFSBEZOEK: MARINE HARVEST PIETERS
Tewerkstelling

BEDRIJFSBEZOEK: MARINE HARVEST PIETERSBrugge heeft gedreven ondernemers, dat kon ik eens te meer vaststellen bij mijn bezoek aan Marine Harvest Pieters. Het van oorsprong Brugse visbedrijf is een gevestigde naam in onze stad, en een van de grotere spelers op de markt van voorverpakte vis in België en Nederland. Met zijn 270 werknemers, waarvan ongeveer de helft arbeiders, is het bovendien een belangrijke werkgever in Brugge.
Ik vond het bijzonder aangenaam te horen dat men ook in dit beursgenoteerde bedrijf wil inzetten op duurzaam ondernemen: alle aspecten van het productieproces worden hierop getoetst, tot het gebruikte verpakkingsmateriaal toe.
Als schepen van tewerkstelling ben ik heel trots op deze grote Brugse speler op de internationale markt!


PERSTEKST: Stagebeleid stad Brugge
Tewerkstelling

PERSTEKST: Stagebeleid stad Brugge


De stad Brugge investeert in constant leerbeleid. Daartoe werd een heus stagebeleid opgezet: dit schooljaar zijn maar liefst 53 stageplaatsen toegekend bij de stad. Er werden ook raamovereenkomsten gesloten met Universiteit Gent, Vives en de Centra voor Volwassenenonderwijs. Daarnaast is er bij Musea Brugge een actief ondersteuningsbeleid voor jonge internationale onderzoekers.

“Studeren en tegelijk werkervaring opdoen zijn in onze samenleving steeds belangrijker. Ook als stadsbestuur dragen wij graag ons steentje bij in deze evolutie: door de grootte en de grote diversiteit van onze organisatie hebben wij heel wat praktijkervaringen te bieden voor studenten of jong afgestudeerden. Door zelf mee te werken op de werkvloer en mee hun schouders te zetten onder concrete projecten, zijn ze sterker gewapend om nadien op de arbeidsmarkt aan de slag te kunnen.” Schepen Minou Esquenet

Recent werd het stagebeleid in de stad sterk geactiveerd en geactualiseerd:

  1. Klassieke schoolstages of hoger onderwijs-stages: hiervan zijn er dit schooljaar al 53 stageplaatsen toegekend. Zo zullen er dit jaar 13 scholieren van het VTI die 25 dagen stage lopen in het Cultuurcentrum om ervaring op te doen in podiumtechnieken. Acht leerlingen van de land- en tuinbouwscholen doen praktijkervaring op bij onze Groendienst. Bij de Preventiedienst gaan 7 studenten sociaal werk en criminologie aan de slag. Er zijn ook stagiairs actief bij de Gebouwendienst, het Kostuumatelier, het stadslabo, dienst Communicatie & Citymarketing, de Jeugddienst, de Wegendienst en Musea Brugge.
  1. Eind 2017 besloot Stad Brugge een aantal raamovereenkomsten af te sluiten, voor een meer structurele stagesamenwerking met een aantal organisaties. Concreet zijn twee overeenkomsten gesloten:
  • een overeenkomst met de Universiteit Gent, die studenten Archeologie toelaat om stage te lopen bij de Erfgoedcel van de stad.
  • een overeenkomst met Vives en de CVO’s om studenten van de lerarenopleiding stage te laten lopen bij een stadsdienst

2 mooie voorbeelden van een sterk en hedendaags stagebeleid vinden we bij de Erfgoedcel en bij de Musea Brugge:

Erfgoedcel Brugge is een aanspreek- en aanknopingspunt voor alle Brugse organisaties die aan de slag willen met hun cultureel erfgoed (roerend en immaterieel). De erfgoedcel beheert zelf geen collecties, maar staat lokale actoren bij in de verdere zorg voor en ontsluiting van hun cultureel erfgoed. Het 4-koppig team van Erfgoedcel Brugge begeleidt jaarlijks minstens één stagiair voor een langere periode (3 tot 6 maanden), en dit vanuit diverse richtingen (cultuurmanagement, socio-culturele studies …). Momenteel loopt voor het eerst een Bio-stage. (Een BeroepsInlevingsOvereenkomst wil personen die een werkloosheidsuitkering ontvangen via een opleidingsplan-op-maat sterker maken om nadien zelf op de arbeidsmarkt hun kansen te wagen.) De huidige Bio-stagiair is een recent afgestudeerde Doctor in de Archeologie, die mee verantwoordelijk is voor de organisatie van het jaarlijkse Erfgoeddag-weekend (21 & 22 april ’18), waarbij projectbegeleiding, communicatie en eventcoördinatie hand in hand gaan.

Musea Brugge staat voor de 14 stedelijke musea die Brugge rijk is. Als grote museale instelling zet deze dienst bewust in op een actief ondersteuningsbeleid voor jonge (internationale) onderzoekers. Zo werd voor studenten kunstwetenschappen een aparte stage-procedure ontwikkeld, waarbij zij zich kunnen aanmelden via een selectieprocedure. Het betreft stages van drie tot zes maanden, telkens gekoppeld aan een concreet onderzoeksaanbod vanuit Musea Brugge. Via deze stages krijgen gemotiveerde (inter)nationale kunsthistorici de kans om hun eerste stappen te zetten in de museumpraktijk.

Daarnaast wordt via de Musea Brugge Research School aan 12 masterstudenten van verschillende universiteiten aangeboden twee maal drie dagen na elkaar kennis te maken met diverse aspecten van de museale werking, en dit via lezingen, ontmoetingen en concrete opdrachten.

Momenteel is een internationale studente actief, ze werkt mee aan de voorbereiding van de belangrijke aankomende tentoonstelling ‘Haute lecture’.

Schepen Esquenet:

‘Een stadsbestuur moet zorgen voor een optimale dienstverlening voor zijn stadsbewoners. Dat is de kern van de zaak. Door ons stagebeleid bereiken we een dubbel doel. Enerzijds bieden we onze stagiairs de mogelijkheid een leerzame stage te lopen waar ook hun opleiding de vruchten van plukt, en ze wellicht later beter gewapend de arbeidsmarkt opkunnen. Anderzijds houden we op deze manier ook de vinger aan de pols: wie stage doet brengt ervaringen mee, kijkt met een andere blik naar onze werking, brengt nieuwe tendensen uit zijn of haar opleiding aan. Ik ben ervan overtuigd dat onze nieuwe samenwerkingsverbanden met de Universiteit Gent en Vives die wederzijdse meerwaarde nu verder zullen verankeren, en een stimulans zullen zijn voor meer dergelijke overeenkomsten.’


PERSTEKST: Europese subsidie voor project 'Brugge(n) voor jongeren WERKT!'
Tewerkstelling

PERSTEKST: Europese subsidie voor project 'Brugge(n) voor jongeren WERKT!'


Onlangs diende Stad Brugge een dossier in binnen het ESF (Europees Sociaal Fonds) in de categorie “Begeleiding van maatschappelijk kwetsbare groepen”. Eind september kreeg het stadsbestuur nieuws dat het ingediende project ‘Brugge(n) voor jongeren WERKT!’ goedgekeurd werd. Voor dit project krijgt de Stad Brugge van ESF 39.177 euro, het Vlaamse cofinancieringsfonds neemt 39.177 euro op en de dienst Werkgelegenheid van de Stad voorziet een eigen inbreng van  20.000 euro.
 
Het project zet een samenwerking op tussen verschillende begeleiders van kwetsbare jongeren, met als focus 'de weg naar de arbeidsmarkt'.  De doelgroep zijn jongeren van 18 tot 25 jaar die moeilijk of nauwelijks stappen zetten richting werk. Deze kwetsbare jongeren liggen de Stad na aan het hart. 
 
De jury van het ESF vond dit de sterke punten van het Brugse project: “Pluspunten zijn de vertrouwenspersoon, de integrale begeleiding en diverse partners, aandacht voor het individu en de multiproblematiek waarmee kwetsbare jongeren kampen. Het is een zeer sterk projectvoorstel, gedragen door een zeer sterk partnerschap. Het partnerschap overtuigt in expertise en ervaring in het begeleiden van personen uit kwetsbare groepen.”
 
De organisatie Brugge(n) voor jongeren (www.bruggenvoorjongeren.be ) is een samenwerking tussen de Stad Brugge, het OCMW Brugge en het CAW Noord-West-Vlaanderen, met medewerking van alle lokale partners die actief zijn met en voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. Een jongere krijgt één coach doorheen het hele traject naar werk. Het gaat om twee medewerkers van LOGIN en Groep Intro. Deze coach bespreekt de contactketenlijst en het dashboard van de jongere tijdens maandelijkse rondetafels met alle partners, onder begeleiding van VDAB en stuurt bij waar nodig. Deze geïntegreerde aanpak garandeert persoonlijk maatwerk en een grotere kans op succes. “Bovendien willen we met dit project het aantal ondernemingen dat jongeren kan begeleiden, uitbreiden door een vergoedingssysteem aan te bieden voor hun begeleiding”, zegt Burgemeester Renaat Landuyt.
 
Schepen Minou Esquenet: “Nadat we vorig jaar al hard ingezet hebben op de jongerenwerkloosheid en na een gesmaakte infomarkt over de 1.048 vacatures in de haven van Zeebrugge, ben ik trots dat onze dienst werkgelegenheid de kans krijgt om een 30-tal jongeren tussen 18 en 25 jaar intensief te laten coachen richting werk, dit door specialisten in hun vak. Alle actoren die met kwetsbare jongeren werken, trekken hier aan hetzelfde zeel en zo krijgt het Brugse tewerkstellingsbeleid de Europese steun die ze verdient.”
 
“Stad Brugge is projectpartner in verschillende Europese projecten en ontvangt hiervoor subsidies. Dankzij deze middelen kunnen we als organisatie extra inzetten op onder andere innovatie, duurzaamheid en inclusie. De stadsdiensten werken hiervoor nauw samen met de Europese cel”, aldus nog Burgemeester Renaat Landuyt.


On the road
Tewerkstelling

On the road


Brugge is een fantastische stad, met ongelooflijk veel troeven. Het toerisme trekt weer helemaal aan. De haven vindt een tweede adem. Maar beiden zijn kwetsbaar gebleken. Daarom wil ik het imago van Brugge als ondernemende stad oppoetsen. Er zijn heel veel werkgevers in de luwte aan het werk. Kleine bedrijven met toch 50 mensen in dienst. Grotere bedrijven, zonder bekende namen, die zorgen voor veel werkgelegenheid. Maar daar wordt nooit over gesproken. Het lijkt alsof ze niet bestaan. Daarom wil ik op pad gaan, naar de ondernemers toe. Om van gedachten te wisselen, om te leren van hen, om hun zorgen te kennen. Wie me graag op bezoek wil voor een gesprek, om mee te delen wat de knelpunten zijn, om samen te kijken naar de toekomst, geef een seintje en we plannen een bezoekje.