Background Image

Klimaat, Energie, Milieubeleid

Persbericht - Brugge onderzoekt potentieel van warmtenetten in de binnenstad met oog op duurzamer verwarmen
Klimaat, Energie, Milieubeleid

Persbericht - Brugge onderzoekt potentieel van warmtenetten in de binnenstad met oog op duurzamer verwarmen


Het duurzaam verwarmen van gebouwen is een bijzonder grote, zo niet de grootste klimaatuitdaging voor onze stad. Het jaarlijkse aardgasverbruik van het eigen stadspatrimonium vertegenwoordigt ongeveer 1,9% van het totale aardgasverbruik in Brugge. “Dit verbruik bouwen we stelselmatig af, maar we willen dit nog versnellen. Elke opportuniteit om structureel in te grijpen in het verwarmingssysteem van ons stadspatrimonium nemen we dus met beide handen aan”, zegt schepen van Energie en Klimaat Minou Esquenet.

Vele van deze gebouwen zijn echter te vinden in of direct grenzend aan de historische binnenstad. En daar zijn de mogelijkheden om duurzaam te verwarmen iets beperkter. Een beloftevol alternatief is de aansluiting van stadsgebouwen op een warmtenet, ook wel stadsverwarming of afstandsverwarming genoemd. Een warmtenet transporteert warmte als heet water in sterk geïsoleerde buizen van één of meerdere warmtebronnen naar verschillende afnamepunten. Brugge was een van de pioniers in België met de komst van het warmtenet van IVBO in 1985 dat warmte van de afvalverbranding levert aan het ziekenhuis AZ-Sint-Jan, OCMW, de gevangenis en enkele bedrijven.

Schepen Minou Esquenet: “Warmtenetten dragen niet enkel bij tot het verlagen van de uitstoot, en verbeteren op die manier ook de lokale luchtkwaliteit, maar er is ook geen visuele of lawaaihinder doordat de leidingen ondergronds zitten. Via warmtenetten kan in één beweging de CO2-uitstoot van verschillende grote warmtevragers sterk verlagen.”

Er zijn nog opportuniteiten om dergelijke warmtenetten in Brugge uit te bouwen. Binnen het EU-project SHIFFT start Stad Brugge daarom met het technisch uitwerken van twee pilootprojecten voor warmtenetten in de binnenstad.

“We gaan onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn, wat technisch haalbaar is en welke gebouwen aangekoppeld kunnen worden”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Om zoveel mogelijk informatie te verzamelen zal één pilootproject zich focussen op een warmtenet via de weg en een tweede via het water van de Brugse reien. We beslisten ook om bij renovatiewerkzaamheden aan stadsgebouwen steeds rekening te houden met de aansluitmogelijkheden op een toekomstig warmtenet. Op die manier maken we Brugge klaar voor een duurzame toekomst.”


Persbericht – Stad Brugge plaatst elektrisch aansluitingspunt op de Zeedijk in Zeebrugge en biedt zo duurzamer alternatief bij evenementen
Klimaat, Energie, Milieubeleid

Persbericht – Stad Brugge plaatst elektrisch aansluitingspunt op de Zeedijk in Zeebrugge en biedt zo duurzamer alternatief bij evenementen


Er is jaarlijks vraag naar stroomafnamepunten voor allerlei evenementen in Zeebrugge. Hiervoor werd er tot nu toe vaak gewerkt met stroomgroepen. Voor de negen zomerse namiddagen en avonden ‘Film op het strand’ bijvoorbeeld, was er elke donderdag een stroomgenerator nodig voor 9 uur elektriciteit. Een kleine generator verbruikt al snel 5 liter diesel per uur en stoot 132 gram CO2 uit per uur. Dergelijke dieselgeneratoren zorgen ook voor fijnstofuitstoot en lawaaihinder. Burgemeester Dirk De fauw zocht en vond een oplossing met de plaatsing van een elektrisch aansluitingspunt.

Schepen van Energie en Milieubeleid Minou Esquenet: “We plaatsen een elektrisch aansluitingspunt op de Zeedijk. Op deze manier voorziet de Stad in een meer duurzaam alternatief dan de stroomgroepen om de noodzakelijke elektriciteit te bekomen tijdens evenementen op het Zeebrugse strand.”

 


PERSBERICHT – Na stemming Bruggelingen (actie ‘Overal Stroomversnellers’): Brugge start twee zonne-energieprojecten op
Klimaat, Energie, Milieubeleid

PERSBERICHT – Na stemming Bruggelingen (actie ‘Overal Stroomversnellers’): Brugge start twee zonne-energieprojecten op


Vorig jaar diende Stad Brugge enkele voorstellen in bij het Vlaamse Energieagentschap om mee te dingen in de campagne ‘Overal Stroomversnellers’. Met die campagne daagde het Vlaamse Energieagentschap de steden en gemeenten uit om minstens 1% van hun volwassen inwoners te overtuigen om hun stem uit te brengen op één van de voorgestelde energieprojecten. Als dat lukte kon de stad of de gemeente aanspraak maken op een startkapitaal tot 1 euro per inwoner.

Burgemeester Dirk De fauw: “De Brugse projecten kregen een honderdtal meer stemmen dan wat het Vlaamse Energieagentschap vroeg. Hierdoor kunnen we als stad een subsidie tot 118.187 euro van de Vlaamse overheid bekomen. Stad Brugge zal nu twee projecten concreet laten uitwerken, één met de stadsschool BLO De Ganzeveer en één in het wijkcentrum Daverlo.”

Het project met de stadsschool BLO De Ganzeveer in de Brugse binnenstad kreeg 59,7% van de stemmen van de Bruggelingen. In dit voorstel wordt een zonnepaneelinstallatie op het dak van De Ganzeveer geplaatst. Dit niet alleen om het gebouw zelf van groene stroom te voorzien, maar ook twee elektrische deelwagens te voeden die door burgers en stadsmedewerkers gebruikt kunnen worden. De opgewekte stroom wordt voor twintig jaar aan de stad aangeboden. Daarna verloopt het contract en wordt de installatie eigendom van Stad Brugge.

Een tweede project, dat 30,3% van de stemmen kreeg, is gelijkaardig aan het eerste en wordt uitgewerkt op het wijkcentrum Daverlo in Assebroek.

Voor beide projecten zal worden samengewerkt met burgercoöperaties. Er zal wellicht minstens voor 130 kWpiek aan zonnepanelen geplaatst kunnen worden.

Schepen van Klimaat en Energie Minou Esquenet :“Het bestek voor deze twee projecten werd opgesteld en binnenkort kunnen geïnteresseerde organisaties die de financiële middelen ophalen via rechtstreekse burgerparticipatie hierop intekenen. Stad Brugge wil namelijk maximaal inwoners, bedrijven en verenigingen van Brugge bij deze projecten betrekken. Zowel het opwekken van elektriciteit door zonne-energie op daken van stadsgebouwen als het opzetten van deelsystemen voor elektrische wagens zullen een bijdrage leveren aan de vermindering van de CO2-uitstoot. Zo worden opnieuw stappen vooruit gezet naar een duurzamere stad, waar het fijn leven, werken en wonen is.”

 


<strong>Persbericht - Brugge meet en monitort luchtkwaliteit en geluid in real time in Zeebrugge, Zwankendamme, Lissewege en Dudzele</strong>
Klimaat, Energie, Milieubeleid

Persbericht - Brugge meet en monitort luchtkwaliteit en geluid in real time in Zeebrugge, Zwankendamme, Lissewege en Dudzele


Stad Brugge zet volop in op de uitbouw van een fijnmazig netwerk van sensoren van de luchtkwaliteit.

Momenteel worden er al fijnstofmetingen uitgevoerd die zeer precies kunnen meten wat er in de lucht zit. Op deze manier wordt de luchtkwaliteit op het grondgebied van Brugge afgetoetst aan de Europese normen en de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Deze toestellen zijn echter zeer duur waardoor het niet mogelijk is om ze op veel locaties in Brugge te plaatsen. Hier kunnen sensoren een oplossing voor bieden. Sensoren zijn iets minder nauwkeurig, maar zijn een belangrijke aanvulling om een meetnet uit te bouwen. De resultaten van de sensoren kunnen steeds getoetst worden aan de bestaande toestellen.

Schepen van milieubeleid Minou Esquenet: “Om dit fijnmazig meetnet te realiseren wordt een zes maanden durend proefproject uitgerold waarbij zes sensoren geplaatst worden in Zeebrugge, Zwankendamme, Lissewege en Dudzele. Aangezien er al meettoestellen staan opgesteld in Zeebrugge en Zwankendamme kan de correctheid van de resultaten van de sensoren goed worden ingeschat. Uit de bestaande metingen blijkt dat de luchtkwaliteit gemiddeld genomen goed is, en dat de Europese normen ruimschoots gerespecteerd blijven. Wel is het zo dat er een tijdelijke verslechtering van de luchtkwaliteit kan vastgesteld worden tijdens de momenten van aan- of afmeren van schepen.”

Burgemeester Dirk De fauw: “De sensoren uit het proefproject zullen bovendien niet enkel het fijnstof meten, maar ook koolstof- en stikstofdioxide, luchtdruk, luchtvochtigheid, temperatuur én geluid. Via GPS kunnen de metingen in real time worden bekeken. Ook kunnen alarmdrempels worden ingesteld, zodat er meteen kan gereageerd worden mocht een drempel worden overschreden.”

De zes sensoren worden geplaatst in Zeebrugge Strandwijk (omgeving Mercatorstraat/Baron de Maerelaan), Zeebrugge Stationswijk (naast Graaf Visartsluis), Zeebrugge Dorp (Heiststraat), Dudzele, Lissewege en Zwankendamme.

De firma Qweriu zorgt voor dit sensorenmeetnet. Het dataplatform wordt voor 6 maanden gehuurd en is ter beschikking van het stadslabo.


<p><strong>Persbericht – Stad Brugge organiseert groepsaankoop voor zonnepanelen</strong></p>
Klimaat, Energie, Milieubeleid

Persbericht – Stad Brugge organiseert groepsaankoop voor zonnepanelen


Zonnepanelen zetten zonlicht om in gratis stroom. Door zelf stroom op te wekken, kan men besparen op de energiefactuur. Bovendien draagt men bij aan een duurzame toekomst door een vermindering van de CO2-uitstoot.

Om het zo eenvoudig mogelijk te maken, start Stad Brugge een nieuwe groepsaankoop voor zonnepanelen. Hiervoor werkt de Stad samen met EOS Oostende en Ichoosr. Inschrijven voor deze groepsaankoop kan vanaf 19 augustus via www.wijkiezen.be of op afspraak (050 47 55 13) via het energieloket van De Schakelaar in het Huis van de Bruggeling.

Schepen van Klimaat en Energie Minou Esquenet: “De inschrijving is vrijblijvend, je beslist nog niets. Op 9 oktober vindt de veiling plaats, waarin gekwalificeerde leveranciers op basis van prijs/kwaliteit hun scherpste prijs bieden. De leverancier die het laagste bod doet, wint de veiling. Vanaf 21 oktober ontvang je een mail met jouw persoonlijk voorstel op maat van jouw dak en verbruik. Dan heb je nog tot 6 december tijd om te beslissen of je tot de aankoop overgaat of niet. De installateur komt dan bij je langs om je mogelijkheden te bekijken en een plaatsingsdatum vast te leggen. Vanaf dan wek je zelf groene elektriciteit op.”

Wat indien uit het bezoek van de installateur zou blijken dat een plaatsing toch niet kan? Geen probleem, dan wordt de verbintenis automatisch stopgezet. Wie twijfel of zijn dak geschikt is voor zonnepanelen, surft best naar het energieplatform van de stad (energieplatform.brugge.be ) en kan daarop de zonnekaart raadplegen voor een eerste inschatting.

“Woon je in de binnenstad, dorpskern van Lissewege, Dudzele, Christus-Koning Noord of staat je woning op een inventaris van beschermde panden? Op die locaties is het plaatsen van zonnepanelen zeker mogelijk , maar je dient dan rekening te houden met een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden kan men terugvinden op ons energieplatform.brugge.be”, aldus schepen Minou Esquenet.

Ter info, nog even alle voordelen van deze groepsaankoop op een rijtje:

- Via deze groepsaankoop kan men een kwalitatief hoogwaardig en compleet zonnepanelensysteem aankopen, inclusief plaatsing en elektrische keuring. Je hoeft niet meer zelf verschillende installateurs te contacteren. Tevens heb je geen kopzorgen meer over de correcte aanlevering, plaatsing en nazorg.

- Er wordt steeds helder en objectief gecommuniceerd , zodat je een weloverwogen beslissing kunt nemen en dit gedurende het gehele traject, van inschrijving tot installatie. De medewerkers van Ichoosr staan ter beschikking om op al je vragen te antwoorden, en je te begeleiden. Na de veiling worden er ook infoavonden georganiseerd door Ichoosr waar het voorstel wordt toegelicht en waar je kunt kennismaken met de installateur en de zonnepanelen die op jouw dak zullen geplaatst worden.

 


Persbericht<br />
<strong>Brugse winter in een nieuw, duurzamer jasje</strong>
Klimaat, Energie, Milieubeleid

Persbericht
Brugse winter in een nieuw, duurzamer jasje


De zomer moet nog uit zijn startblokken schieten, maar het college van burgemeester en schepenen is nu al volop bezig met de invulling van het nieuwe programma van de Brugse winter.

Schepen van Klimaat en Energie Minou Esquenet: “Duurzaamheid is rode draad doorheen dit hele verhaal. Als stadsbestuur nemen we het heft in handen en houden we het niet bij woorden alleen, maar ook bij daden. Zowel voor het origineel lichtconcept als voor de nieuwe ijspiste kiezen we resoluut voor alternatieven die weinig tot geen impact hebben op het milieu en het klimaat.”

Concreet besliste het college van burgemeester en schepenen volgende zaken:

  1. De huidige kerstmarkt op de as Steenstraat-Markt blijft in 2019 behouden. Gelijkaardige commerciële initiatieven op andere plekken worden geweigerd, dit naar analogie met voorgaande jaren.
  2. Brugs Handelscentrum staat in 2019 opnieuw in voor de organisatie van de kerstmarkt op de as Steenstraat-Markt. De ijspiste zal niet meer op de Markt staan, maar wordt vervangen door een energie neutrale ijspiste (zie punt 5). BHC kan een passend alternatief voor de ijspiste op de Markt voorstellen.
  3. Er wordt dit jaar geen toelating gegeven voor de organisatie van een ijssculptuurfestival op Brugs grondgebied.
  4. Tegen de editie 2020 komt er een make-over van het wintergebeuren (ruimer dan de kerstperiode) volgens een op te maken plan in samenwerking met de stadsdiensten en stakeholders. Het opzet is te werken naar een eenduidig concept passend bij het DNA van de stad met het uitgetekende winterkompas als referentie.
  5. In de kerstperiode 2019 komt er een energie neutrale ijspiste in het historische kader van het Minnewater. Daarnaast werken we een origineel lichtconcept uit met volgende voorkeurslocaties: 1) Traject Stationsplein > Begijnenvest > Begijnhof > Wijngaardplein; 2) + ’t Zand (bomenbaan). Er wordt ook een oproep gelanceerd.


 


Persbericht: Stadsbestuur neemt maatregelen tegen overdreven snelheid in Lissewege
Klimaat, Energie, Milieubeleid

Persbericht: Stadsbestuur neemt maatregelen tegen overdreven snelheid in Lissewege


Na klachten van burgers over overdreven snelheid en sluipverkeer in Lissewege, neemt het stadsbestuur maatregelen.

Lisseweegs Vaartje

In het Lisseweegs Vaartje komen er op vier locaties rijwegversmallingen. Deze moeten de snelheid reduceren ontmoedigend werken voor het sluipverkeer. Burgemeester Dirk De fauw: “Bij het binnenrijden van Lissewege en Zwankendamme brengen we een wegversmalling aan. Deze versmalling dient als poortfunctie en benadrukt de woonomgeving. Ook bij aanvang en einde van het woonlint aan de Beukemarestraat komen er wegversmallingen. Om het fietsverkeer geen hinder te laten ondervinden van deze maatregelen, wordt er gekozen voor enkelzijdige wegversmallingen met een veilige fietsdoorsteek.”

Centrum Lissewege

In de straat Onder de Toren komt een proefopstelling: met paaltjes wordt op twee plaatsen een wegversmalling gecreëerd. De paaltjes zullen ook het voetpad beter afschermen wat de veiligheid ook ten goede zal komen. Na de zomervakantie wordt deze proefopstelling geëvalueerd.

Burgemeester Dirk De fauw: “Met deze ingrepen werken we verder aan de verkeersleefbaarheid in Lissewege en Zwankendamme. Nadat in 2018 in de Gijzeleweg een rijbaankussen werd aangebracht en er een introductie kwam van een lokaal vrachtroutenetwerk, investeren we dit jaar ook nog in de Ter Doeststraat. Daar komen fietssuggestiestroken en diverse wegversmallingen.”

Schepen Minou Esquenet woont zelf in Lissewege en is blij dat ze in het college van burgemeester en schepenen deze maatregelen mee kon ondersteunen: “Het doet me plezier dat we opnieuw een stap vooruit hebben gezet om de verkeersveiligheid in Lissewege te verbeteren. Deze proefopstelling is een belangrijke eerste stap om de snelheid te verlagen en de verkeersveiligheid in Lissewege te verbeteren. Het is de bedoeling na de evaluatie verdere stappen te zetten en ook de markt nog mooier en beter te maken.”

 


<strong>Persbericht: Voorbeeld van circulaire economie. Kopjezwam en ecoliving krijgen extra compostvaten om afval uit de buurt om te zetten in nieuwe grondstoffen.</strong>
Klimaat, Energie, Milieubeleid

Persbericht: Voorbeeld van circulaire economie. Kopjezwam en ecoliving krijgen extra compostvaten om afval uit de buurt om te zetten in nieuwe grondstoffen.


Schepen Minou Esquenet ging langs bij Kopjezwam/Ecoliving (Langestraat 72, 8000 Brugge) en overhandigde er compostvaten. Met deze bijkomende compostvaten kan Kopjezwam en Ecoliving groente-, fruit- en tuinafval van de buurt en Oranje vzw verwerken tot compost.

Schepen Minou Esquenet: “Dit is een mooi voorbeeld van circulaire economie. Afval wordt omgezet in nieuwe grondstoffen. Bovendien wordt de buurt gesensibiliseerd om bewust om te gaan met dergelijk afval. Het past ook perfect in de duurzame voedselstrategie (Bruggesmaakt) van Stad Brugge. Brugge is een eetbare stad, met aandacht voor lokale (biologische) productie waar niets verloren gaat. Een regionaal netwerk van ondernemers, publieke actoren en verenigingen streeft continu naar een meer duurzaam voedselsysteem voor zijn burgers en zijn bezoekers. Als stadsbestuur werken we daar graag aan mee en schenken we met plezier enkele compostvaten om de werking van Kopjezwam en Ecoliving te ondersteunen.”

Kopjezwam recupereert reststromen (koffiegruis, koffieschillen en bierbostel) bij lokale Brugse koffiebars, koffiebranderijen en een microbrouwerij. Daarop kweken ze  producten zoals oesterzwammen, shiitake en microgroenten. De oesterzwammen groeien op een substraat van koffiegruis en koffieschillen, shiitake op een substraat van bierbostel en koffieschillen. Na de oogst wordt het doorschimmelde substraat gecomposteerd, waarna er op de verkregen compost microgroenten worden geteeld. Ecoliving wil bijdragen aan een wereld met minder afval. Je kunt er terecht voor bijvoorbeeld ruilhandel, permacultuur, boekenruil, soepcafé, (het verwerken van) voedseloverschotten... Peter Clerckx van Ecoliving is ook kringloopkracht bij de dienst Leefmilieu, lid van het Brugs food Lab, heeft de Vlaco-opleiding gevolgd en composteert op verschillende locaties.

Het Brugs Food Lab

Het Brugs Food Lab werd in 2015 opgericht, in kader van het Food Smart Cities for Development project met volledige ondersteuning van Stad Brugge en een externe facilitator (Coduco en Foodwin). Het maakte tijdens die periode de duurzame Brugse voedselstrategie Bruggesmaakt op en werkte acties hierrond uit. Kopjezwam is al sinds de opstart lid van het Brugs Food Lab en werkt actief mee aan de uitbouw van deze duurzame voedselstrategie. In 2015 was de organisatie met dit project een van de allereerste winnaars van de wedstrijd duurzame voeding, die plaatsvond in het kader van Bruggesmaakt. Op dit moment is Kopjezwam gehuisvest in een verdieping van een oud pand in hartje Brugge dat gehuurd wordt van vzw Oranje. Het is een gebouw dat gedeeld wordt met verschillende andere organisaties waaronder Ecoliving.

Kopjezwam en Ecoliving kunnen rekenen op de steun van de kringloopkrachten voor bijkomende hulp en expertise.