Background Image

Dossiers: Klimaat, Energie, Milieubeleid, Smart City en Facilitair Beheer

PERSTEKST: Stagebeleid stad Brugge
Tewerkstelling

PERSTEKST: Stagebeleid stad Brugge


De stad Brugge investeert in constant leerbeleid. Daartoe werd een heus stagebeleid opgezet: dit schooljaar zijn maar liefst 53 stageplaatsen toegekend bij de stad. Er werden ook raamovereenkomsten gesloten met Universiteit Gent, Vives en de Centra voor Volwassenenonderwijs. Daarnaast is er bij Musea Brugge een actief ondersteuningsbeleid voor jonge internationale onderzoekers.

“Studeren en tegelijk werkervaring opdoen zijn in onze samenleving steeds belangrijker. Ook als stadsbestuur dragen wij graag ons steentje bij in deze evolutie: door de grootte en de grote diversiteit van onze organisatie hebben wij heel wat praktijkervaringen te bieden voor studenten of jong afgestudeerden. Door zelf mee te werken op de werkvloer en mee hun schouders te zetten onder concrete projecten, zijn ze sterker gewapend om nadien op de arbeidsmarkt aan de slag te kunnen.” Schepen Minou Esquenet

Recent werd het stagebeleid in de stad sterk geactiveerd en geactualiseerd:

  1. Klassieke schoolstages of hoger onderwijs-stages: hiervan zijn er dit schooljaar al 53 stageplaatsen toegekend. Zo zullen er dit jaar 13 scholieren van het VTI die 25 dagen stage lopen in het Cultuurcentrum om ervaring op te doen in podiumtechnieken. Acht leerlingen van de land- en tuinbouwscholen doen praktijkervaring op bij onze Groendienst. Bij de Preventiedienst gaan 7 studenten sociaal werk en criminologie aan de slag. Er zijn ook stagiairs actief bij de Gebouwendienst, het Kostuumatelier, het stadslabo, dienst Communicatie & Citymarketing, de Jeugddienst, de Wegendienst en Musea Brugge.
  1. Eind 2017 besloot Stad Brugge een aantal raamovereenkomsten af te sluiten, voor een meer structurele stagesamenwerking met een aantal organisaties. Concreet zijn twee overeenkomsten gesloten:
  • een overeenkomst met de Universiteit Gent, die studenten Archeologie toelaat om stage te lopen bij de Erfgoedcel van de stad.
  • een overeenkomst met Vives en de CVO’s om studenten van de lerarenopleiding stage te laten lopen bij een stadsdienst

2 mooie voorbeelden van een sterk en hedendaags stagebeleid vinden we bij de Erfgoedcel en bij de Musea Brugge:

Erfgoedcel Brugge is een aanspreek- en aanknopingspunt voor alle Brugse organisaties die aan de slag willen met hun cultureel erfgoed (roerend en immaterieel). De erfgoedcel beheert zelf geen collecties, maar staat lokale actoren bij in de verdere zorg voor en ontsluiting van hun cultureel erfgoed. Het 4-koppig team van Erfgoedcel Brugge begeleidt jaarlijks minstens één stagiair voor een langere periode (3 tot 6 maanden), en dit vanuit diverse richtingen (cultuurmanagement, socio-culturele studies …). Momenteel loopt voor het eerst een Bio-stage. (Een BeroepsInlevingsOvereenkomst wil personen die een werkloosheidsuitkering ontvangen via een opleidingsplan-op-maat sterker maken om nadien zelf op de arbeidsmarkt hun kansen te wagen.) De huidige Bio-stagiair is een recent afgestudeerde Doctor in de Archeologie, die mee verantwoordelijk is voor de organisatie van het jaarlijkse Erfgoeddag-weekend (21 & 22 april ’18), waarbij projectbegeleiding, communicatie en eventcoördinatie hand in hand gaan.

Musea Brugge staat voor de 14 stedelijke musea die Brugge rijk is. Als grote museale instelling zet deze dienst bewust in op een actief ondersteuningsbeleid voor jonge (internationale) onderzoekers. Zo werd voor studenten kunstwetenschappen een aparte stage-procedure ontwikkeld, waarbij zij zich kunnen aanmelden via een selectieprocedure. Het betreft stages van drie tot zes maanden, telkens gekoppeld aan een concreet onderzoeksaanbod vanuit Musea Brugge. Via deze stages krijgen gemotiveerde (inter)nationale kunsthistorici de kans om hun eerste stappen te zetten in de museumpraktijk.

Daarnaast wordt via de Musea Brugge Research School aan 12 masterstudenten van verschillende universiteiten aangeboden twee maal drie dagen na elkaar kennis te maken met diverse aspecten van de museale werking, en dit via lezingen, ontmoetingen en concrete opdrachten.

Momenteel is een internationale studente actief, ze werkt mee aan de voorbereiding van de belangrijke aankomende tentoonstelling ‘Haute lecture’.

Schepen Esquenet:

‘Een stadsbestuur moet zorgen voor een optimale dienstverlening voor zijn stadsbewoners. Dat is de kern van de zaak. Door ons stagebeleid bereiken we een dubbel doel. Enerzijds bieden we onze stagiairs de mogelijkheid een leerzame stage te lopen waar ook hun opleiding de vruchten van plukt, en ze wellicht later beter gewapend de arbeidsmarkt opkunnen. Anderzijds houden we op deze manier ook de vinger aan de pols: wie stage doet brengt ervaringen mee, kijkt met een andere blik naar onze werking, brengt nieuwe tendensen uit zijn of haar opleiding aan. Ik ben ervan overtuigd dat onze nieuwe samenwerkingsverbanden met de Universiteit Gent en Vives die wederzijdse meerwaarde nu verder zullen verankeren, en een stimulans zullen zijn voor meer dergelijke overeenkomsten.’


PERSTEKST: Oprichting Interlokale Vereniging voor Wijk-werken regio Brugge - 29/11/2017 - Brugge
Sociale Economie

PERSTEKST: Oprichting Interlokale Vereniging voor Wijk-werken regio Brugge - 29/11/2017 - Brugge


Wijk-werken vervangt PWA vanaf 1/01/2018
Het PWA-stelsel (Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap) houdt op te bestaan op 31 december 2017 en wordt vanaf 1 januari 2018 vervangen door wijk-werken. 
Voor de gebruiker zal er niet veel veranderen. Wie vanaf 1 januari een beroep wil doen op een wijk-werker, dient zich bij te registreren op het nieuwe e-platform en kan dan de activiteit doorgeven waarvoor een wijk-werker wordt gevraagd. Alle gebruikers en activiteiten die in aanmerking komen voor wijk-werken liggen vast en zijn te raadplegen op de site van de VDAB. 
Naast de gemeente en het OCMW kunnen ook privé-personen, onderwijsinstellingen, land- en tuinbouwbedrijven en niet-commerciële verenigingen klusjes laten uitvoeren door wijk-werkers. Wijk-werkers worden per uur vergoed door middel van wijk-werk-cheques. De prijs voor een wijk-werkcheque bedraagt voor alle gebruikers uit de Brugse regio € 7,45. 
Het principe van wijk-werken lijkt dus sterk op dat van de PWA-werking. De grote lijnen van PWA worden behouden zoals de aard van de activiteiten die uitgevoerd kunnen worden, wie wijk-werkers kan inzetten voor welke klusjes,  het betalingssysteem met cheques, …. 
Wijk-werken maakt deel uit  van een traject naar betaald werk. Onze werkzoekenden worden begeleid door VDAB of het OCMW.
 Wijk-Up
Voor de Brugse regio hebben 10 lokale besturen (Blankenberge, Beernem, Brugge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke) besloten de krachten te bundelen om samen een wijk-werkorganisatie op te richten. Het nieuwe samenwerkingsverband krijgt de naam Wijk-Up en de stad Brugge zal fungeren als beherende gemeente. Er zal nauw samengewerkt worden tussen de verschillende gemeenten én met de VDAB en het OCMW. 
De VDAB zet voor de Brugse regio 5 wijk-werkbemiddelaars in. Zij zullen vooral instaan voor het matchen van de vragen van de gebruikers met de beschikbare wijk-werkers. Er zullen ook in de deelnemende gemeenten zitdagen georganiseerd worden.
Wie vragen heeft over wijk-werken kan alvast veel antwoorden terugvinden op de website van VDAB, www.vdab.be/wijk-werken, of telefonisch op het nummer 050/44.04.86. U kan ook steeds terecht in de Werkwinkel van Brugge voor meer info.
Wijk-Up staat klaar om vanaf 2 januari wijk-werken te organiseren in de Brugse regio!


PERSTEKST: Europese subsidie voor project 'Brugge(n) voor jongeren WERKT!'
Tewerkstelling

PERSTEKST: Europese subsidie voor project 'Brugge(n) voor jongeren WERKT!'


Onlangs diende Stad Brugge een dossier in binnen het ESF (Europees Sociaal Fonds) in de categorie “Begeleiding van maatschappelijk kwetsbare groepen”. Eind september kreeg het stadsbestuur nieuws dat het ingediende project ‘Brugge(n) voor jongeren WERKT!’ goedgekeurd werd. Voor dit project krijgt de Stad Brugge van ESF 39.177 euro, het Vlaamse cofinancieringsfonds neemt 39.177 euro op en de dienst Werkgelegenheid van de Stad voorziet een eigen inbreng van  20.000 euro.
 
Het project zet een samenwerking op tussen verschillende begeleiders van kwetsbare jongeren, met als focus 'de weg naar de arbeidsmarkt'.  De doelgroep zijn jongeren van 18 tot 25 jaar die moeilijk of nauwelijks stappen zetten richting werk. Deze kwetsbare jongeren liggen de Stad na aan het hart. 
 
De jury van het ESF vond dit de sterke punten van het Brugse project: “Pluspunten zijn de vertrouwenspersoon, de integrale begeleiding en diverse partners, aandacht voor het individu en de multiproblematiek waarmee kwetsbare jongeren kampen. Het is een zeer sterk projectvoorstel, gedragen door een zeer sterk partnerschap. Het partnerschap overtuigt in expertise en ervaring in het begeleiden van personen uit kwetsbare groepen.”
 
De organisatie Brugge(n) voor jongeren (www.bruggenvoorjongeren.be ) is een samenwerking tussen de Stad Brugge, het OCMW Brugge en het CAW Noord-West-Vlaanderen, met medewerking van alle lokale partners die actief zijn met en voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. Een jongere krijgt één coach doorheen het hele traject naar werk. Het gaat om twee medewerkers van LOGIN en Groep Intro. Deze coach bespreekt de contactketenlijst en het dashboard van de jongere tijdens maandelijkse rondetafels met alle partners, onder begeleiding van VDAB en stuurt bij waar nodig. Deze geïntegreerde aanpak garandeert persoonlijk maatwerk en een grotere kans op succes. “Bovendien willen we met dit project het aantal ondernemingen dat jongeren kan begeleiden, uitbreiden door een vergoedingssysteem aan te bieden voor hun begeleiding”, zegt Burgemeester Renaat Landuyt.
 
Schepen Minou Esquenet: “Nadat we vorig jaar al hard ingezet hebben op de jongerenwerkloosheid en na een gesmaakte infomarkt over de 1.048 vacatures in de haven van Zeebrugge, ben ik trots dat onze dienst werkgelegenheid de kans krijgt om een 30-tal jongeren tussen 18 en 25 jaar intensief te laten coachen richting werk, dit door specialisten in hun vak. Alle actoren die met kwetsbare jongeren werken, trekken hier aan hetzelfde zeel en zo krijgt het Brugse tewerkstellingsbeleid de Europese steun die ze verdient.”
 
“Stad Brugge is projectpartner in verschillende Europese projecten en ontvangt hiervoor subsidies. Dankzij deze middelen kunnen we als organisatie extra inzetten op onder andere innovatie, duurzaamheid en inclusie. De stadsdiensten werken hiervoor nauw samen met de Europese cel”, aldus nog Burgemeester Renaat Landuyt.


PERSTEKST: Brugse landbouwers vooral getroffen door droogte van het voorjaar
Landbouw

PERSTEKST: Brugse landbouwers vooral getroffen door droogte van het voorjaar


De Vlaamse regering erkende maandag de uitzonderlijke nachtvorst en de voorjaarsdroogte van 2017 als landbouwrampen. Een landbouwramp is een ramp ten gevolge van een natuurverschijnsel met een uitzonderlijk karakter (maximaal 1 keer op 20 jaar voorkomend) waarbij er alleen schade is aan landbouwteelten, terwijl van een natuurramp sprake is wanneer landbouwers én ook andere burgers getroffen zijn.

Voor de Brugse landbouwers is dit goed nieuws. De erkenning zorgt ervoor dat landbouwers die hun geleden schade kunnen aantonen en aan de nodige voorwaarden voldoen, een vergoeding zullen krijgen.

De vaststelling van de schade kan gebeuren door een schattingscommissie, die uitgestuurd wordt door de stad of gemeente waarop de gronden gelegen zijn. Zij stelt de geleden schade in twee stappen vast: een eerste keer zeer kort na het klimatologisch evenement dat de schade veroorzaakte en een tweede keer zo kort mogelijk voor de oogst.

De resultaten van die schattingscommissies tonen aan dat 27 van de 150 landbouwers op Brugs grondgebied getroffen werden, zo’n 20% dus. De totale getroffen oppervlakte bedraagt 516,84 hectare.

Getroffen teelt

Getroffen oppervlakte (in hectare)

grasland/weiland

195,53

maïs (silo-, dors-)

107,77

aardappelen (vroege)

89,69

wintertarwe

43,66

vlas

19,46

gerst (zomer-, winter-)

14,82

graszaad

13,39

erwten

9,97

voederbieten

7,99

suikerbieten

7,95

preiplanten

2,42

paardenbonen

2,15

grasklaver

2,04

 

De droogte van april, mei en juni 2017 trof in Brugge vooral de teelten van grasland, maïs en aardappelen. De vrieskou in het voorjaar trof vooral de teelt van preiplanten.

Schepen Esquenet: ‘Als schepen van Landbouw ben ik zeer blij met de erkenning van deze uitzonderlijke omstandigheden als landbouwramp. Ik ben meermaals met schattingscommissies de velden opgegaan en heb met eigen ogen kunnen vaststellen dat de gevolgen van de extreme weersomstandigheden verregaand waren: meer dan 500 hectaren zijn aangetast.

Het is goed dat de Vlaamse regering ons nu helpt bij het ondersteunen van onze landbouwers. Zij zorgen voor het voedsel op onze tafels, ze verdienen dan ook structurele ondersteuning, ook buiten rampscenario’s om. Ik ben op het Brugse niveau samen met de landbouwers aan het werken aan initiatieven die hun werking maximaal kunnen boosten. Kwaliteitsproducten van eigen bodem via korte keten tot bij de Bruggeling brengen is het hoofddoel.’


PERSTEKST: Samenwerking Brugse Zot en Brugse landbouw
Landbouw

PERSTEKST: Samenwerking Brugse Zot en Brugse landbouw


Brugse gerst voor Brugse Zot

Brouwerij De Halve Maan is al meerdere eeuwen verankerd met de Stad Brugge. Zo investeerde de brouwerij de laatste jaren al sterk om 100 % van haar bieren blijvend in Brugge te kunnen blijven brouwen. Op de historische site werd de laatste jaren de brouwerij en het bezoekerscentrum grondig gemoderniseerd, om aan de nieuwste normen te kunnen voldoen, de leefbaarheid te verbeteren, en er toch te kunnen blijven groeien. In 2014 werd de volledige brouwzaal er vernieuwd, en vorig jaar finaliseerde de brouwerij ook haar fameuze ondergrondse bierleiding die de historische brouwerij verbindt met de bottelarij. De bottelarij en het verwerkingscentrum voor bier op het industrieterrein Waggelwater werd in 2009 in gebruik genomen, wat voor een sterke verbetering van de milieu impact zorgde, en de brouwerij verdere groeikansen kon geven.

Hierdoor kan De Halve Maan haar consument blijven verzekeren dat de Brugse Zot voor 100 % gebrouwen wordt waar dat hoort te zijn: op de historische site “intra muros” in het hartje van Brugge, door de lokale medewerkers, en onder auspiciën van de 6e generatie van de Brugse brouwersfamilie. Dit geeft aan de bieren “Brugse Zot” en “Straffe Hendrik” de authenticiteit die tot ver in het buitenland worden gewaardeerd door de bierliefhebbers. Ook het bezoekerscentrum blijft bijzonder populair, waardoor De Halve Maan wellicht de meest bezochte brouwerij van het land is.

Brouwerij De Halve Maan gaat nu nog een stapje verder in de lokale verankering, door met de lokale landbouwer Paul van de Vijver een directe overeenkomst te maken voor de toelevering van lokaal verbouwde “Brugse” gerst. De gerstmarkt is een wereldmarkt, voor een belangrijk deel gedomineerd door grote multinationals. In België wordt slechts zeer beperkt brouwgerst verbouwd, door dit project worden de brouwerij en de landbouwer minder afhankelijk van de grote wereldspelers... Weinig Belgische brouwerijen gebruiken nog lokale Belgische verbouwde gerst, en daar komt nu dus verandering in. Hierdoor wordt De Halve Maan door brouwgerst lokaal te laten verbouwen en aan te kopen benadrukt de brouwerij haar lokale verankering, en zet ze extra in op de “korte keten”, en het steunen van de lokale landbouwer. Het directe contact tussen de brouwerij en de landbouwer stimuleert ook de lokale economie en impact van de brouwerij. Tenslotte is het ook zeer positief voor de ecologische voetafdruk van de brouwerij en het “Brugse Zot” bier.

De rijke poldergronden rond Brugge zijn zeer geschikte grond voor het verbouwen van brouwgerst van optimale kwaliteit. Daarom dat de brouwerij en de landbouwer willen inzetten op het verbouwen van brouwgerst: het is een meer hoogwaardige vorm van landbouw dan voor het produceren van veevoeder, en het creëert ook meer toegevoegde waarde voor de landbouwer en het gebruik van zijn landbouwgrond. De brouwerij hoopt in de komende jaren meerdere landbouwers in de streek te kunnen aanspreken voor dergelijke overeenkomsten.

De brouwerij en de landbouwer werden met elkaar in contact gebracht door de nieuwe Brugse schepen van economie en landbouw Minou Esquenet, die met haar beleid het samenwerken tussen Brugse ondernemers wil stimuleren.

Schepen Minou Esquenet:

‘Onze stad heeft gedreven, innovatieve ondernemers én enthousiaste landbouwers die beiden hoogwaardige producten afleveren waar de Bruggeling trots kan op zijn. Ik ben zeer blij dat ik mijn steentje kon bijdragen aan deze samenwerking voor het produceren van het succesvolle ‘Brugse Zot’-bier. Ze is een typevoorbeeld van de ‘korte keten’, waarbij landbouwers hun producten rechtstreeks bij hun klant brengen. Zowel het milieu als ondernemers en landbouwers winnen bij een dergelijke samenwerking, en ik durf te wedden dat de Brugse Zot hierdoor in de toekomst nog beter zal smaken.’

Vorig jaar sloot De Halve Maan ook een gelijkaardig akkoord af met hoppeboer uit Proven (in de Westhoek, de bekende Poperingse hoppestreek) voor het verbouwen van hop, speciaal voor de brouwerij. Hierdoor kan De Halve Maan ook de lokale hoppeteelt een extra boost geven.

De eerste Brugse brouwgerst staat nu volop te groeien op de velden van landbouwer Paul van de Vijver, langs de Blankenbergse Steenweg. Bruggelingen zullen de mooie brouwgerst er kunnen zien tot de tweede helft van augustus, want dan wordt de gerst geoogst. Zowel de brouwer als de landbouwer hopen nu nog op perfecte weersomstandigheden, zodat de brouwgerst en de opbrengst optimaal mag zijn. De velden met brouwgerst zullen in elk geval idyllische beelden opleveren langs de “Brugse” polders, voor de vele fietsers en passanten…

Op dinsdag 20 juni zal er om 11 u een persmoment worden georganiseerd om dit unieke project toe te lichten. Hierbij zal schepen Minou Esquenet een bord inhuldigen langs de velden van de Blankenbergse Steenweg. Het bord zal verwijzen naar de gerstplantage “hier groeit de gerst voor Brugse Zot”, en de authenticiteit van het bier nogmaals benadrukken: “100 % Brugs bier”.

Het persmoment zal plaatsvinden langs de gerstvelden, ter hoogte van huisnummer 357 langs de Blankenbergse Steenweg. Wij kijken ernaar uit om u daar te mogen verwelkomen.


PERSTEKST: Speciaal aanbod voor personeel Stad Brugge bij deelname aan Great Bruges Marathon
Personeel

PERSTEKST: Speciaal aanbod voor personeel Stad Brugge bij deelname aan Great Bruges Marathon


PC – Aanbod stadspersoneel bij deelname aan de Brugse marathon, dinsdag 13 juni 2017 om 9.30 uur (Stadhuis)

Brugge doet haar naam als sportstad alle eer aan. Komend weekend staat de stad in het teken van de fiets met de organisatie van de Euro Shop Elfstedenronde. Het startschot van deze wielerwedstrijd gaat af op zondag 18 juni om 10.15 uur op de Markt in Brugge, de aankomst op de Buitenkruisvest in Brugge wordt omstreeks 15.30 uur verwacht. Daags voordien (op zaterdag 17 juni) komen de ‘moderne’ wielertoeristen aan hun trekken in onze stad. Op de Elfstedenronde Cyclo kunnen de wielerliefhebbers zich uitleven op quasi hetzelfde parcours als de profs. Er is keuze uit tochten van 35, 63 en 143 km. Start- en aankomst zijn aan het Boudewijn Seapark. De organisatie van de Elfstedenronde is in handen van Golazo, met wie de Stad Brugge een vijfjarencontract afsloot. Maar niet alleen voor de koers, maar ook voor de organisatie van een marathon. 

Op zaterdag 15 oktober zal dus weer voor het eerst sinds lang een marathon in Brugge plaatsvinden. The Great Bruges Marathon is de naam hiervan en bestaat uit een volledige en een halve marathon, die zowel gelopen als gewandeld kan worden. 

In de voorbije jaren ondernam de Stad Brugge al verschillende initiatieven om haar medewerkers aan te zetten tot sport, bewegen en informeel ontmoeten. In dat kader werden en worden, onder de naam sportprikkels, verschillende sportieve sessies georganiseerd. Een nieuw evenement is dikwijls een extra stimulans om sporters te motiveren. Niet enkel de dag zelf, maar ook de voorbereiding naar het evenement kan een manier zijn om medewerkers aan te zetten tot informele ontmoeting via sport en om samen de fysieke en geestelijke gezondheid te bevorderen. Zo vond begin juni de jaarlijkse sportdag voor de stadsmedewerkers plaats. Onder een stralende lentezon kon het stadspersoneel kiezen voor een hele reeks sporten. 

“Het stadsbestuur wil deze opportuniteit verder benutten en het stadspersoneel een aantrekkelijk inschrijvingsaanbod voor The Great Bruges Marathon voorschotelen. Sportief personeel is immers gezond personeel. Een positief aanwezigheidsbeleid begint bij zorgen dat medewerkers goed in hun vel zitten. Met organisatiepartner Golazo werd dan ook een voordeeltarief voor het personeel bedongen. Stadsmedewerkers betalen 50 euro in plaats van 60 euro voor de marathon en 25 euro in plaats van 30 euro voor de halve marathon. Deze korting is enkel geldig bij voorinschrijving via de Stad tot en met 2 oktober of tot de deelnemerslimiet is bereikt”, zegt Schepen voor Personeel Minou Esquenet.

“De Sportdienst wil daar een promotieactie voor de stedelijke loopoutfits aan koppelen. Iedere stadsmedewerker die zich inschrijft, krijgt een gratis loop T-shirt of looptopje. De shirts kunnen gepast en opgehaald worden in Mijn Brugge aan de Frank Van Ackerpromenade. Deze extra actie zal visueel aandacht genereren voor de Brugge-loopshirts en is voor het stadspersoneel ook een leuk extraatje”, zegt Burgemeester Renaat Landuyt.

De Great Bruges Marathon is voor haar eerste editie trouwens vlot op weg om meteen haar plaats in te nemen tussen de grotere marathons in ons land. Ruim vier maanden voor het event schreven zich al meer dan duizend lopers in voor de marathonafstand van 42 kilometer. Bij de halve marathon staat de teller op ruim zeshonderd. Met de wandeltochten er bij komt dat voorlopig op een kleine 1.800 inschrijvingen, wat zeer hoog is in deze vroege fase, zo blijkt uit de statistieken van organisatiepartner Golazo. 
Het deelnemersveld belooft ook sterk internationaal getint te zijn. Naast Belgen zijn de directe buurlanden voorlopig het sterkst vertegenwoordigd, met 82 Fransen, 62 Nederlanders en 48 Britten. De verst reizende deelnemer komt voorlopig uit Nieuw-Zeeland.  


Fietsvergoeding voor stadsmedewerkers: meer en beter
Personeel

Fietsvergoeding voor stadsmedewerkers: meer en beter


PC – Toelichting over fietsbeleid voor stadsmedewerkers

maandag 27 maart 2017 om 11.45 uur (Huis van de Bruggeling)
Begin maart kwamen de resultaten van de tweede mobiliteitsbarometer van Acerta in het nieuws. Daaruit bleek dat één op de vijf werknemers met de fiets naar het werk gaat, en dat aantal blijft stijgen.

Dit weekend kon u in de krant lezen dat Brugge de fietshoofdstad is. Van alle onderzochte steden gebeuren in Brugge het grootste aantal verplaatsingen met de fiets. Al vele jaren lang doen wij inspanningen om van Brugge een echte fietsstad te maken. We realiseerden fietsbruggen, -tunnels en –paden. We installeerden fietspompen, fietsrekken en fietsparkings. Het is duidelijk dat deze investeringen lonen.

Ook het stadsbestuur wil een voortrekker zijn in de evolutie naar meer fietsen naar het werk, want als grootste werkgever in de Brugse binnenstad (met meer dan 1500 personeelsleden) zorgen we voor een groot aandeel in het Brugse verkeer. We hebben werknemers die ver vanuit Brugge naar het werk komen, werknemers uit de binnenstad en uit de deelgemeenten. Ook onze administratieve centra, depots van groendienst, wegendienst,… zijn verspreid over het hele Brugse grondgebied. We ‘maken’ dus heel wat verkeer in Brugge, maar we zijn er wel trots op dat dit in hoofdzaak duurzaam woon-werkverkeer is, met zo’n 760 fietsers, 133 bus gebruikers en 101 treinpendelaars. Een kleine 1100 medewerkers komen dus met duurzame transportmiddelen naar het werk.

De Mobiscan gemaakt door het Mobiliteitspunt West-Vlaanderen schat dat we nog beter kunnen doen en dat er, op basis van de in kaart gebrachte woon-werk-afstanden, potentieel is om bijkomend 250 medewerkers op de –al dan niet elektrische- fiets te krijgen. De stad zal een subsidieaanvraag doen bij dit fonds om die shift te kunnen bewerkstelligen.

We doen als stadsbestuur zelf alvast 2 grote aanpassingen op het vlak van woon-werkverkeer: vanaf 1 april wordt de beperking van de kilometervergoeding, die    € 0,20 per kilometer bedraagt, opgeheven voor woon-werkverkeer: elke gereden kilometer zal vergoed zijn. 
Bovendien wordt het vanaf dan ook mogelijk om die kilometervergoeding te verkrijgen indien men over een speed-pedelec beschikt (een elektrische fiets, sneller dan 25 km/u).

Het effect hiervan zal ongetwijfeld snel duidelijk zijn. Binnen de uitbouw van ons mobiliteitsplan en het recent ingevoerde parkeerplan willen we dan ook maximaal de kaart trekken van duurzame verplaatsingen, en de fiets is hiervoor het ideale instrument. Onze stad is nu eenmaal gemaakt op maat van de fiets. De afstanden tussen deelgemeenten en centrum zijn gemakkelijk overbrugbaar en we hebben geen niveauverschillen.

Met de komst van de elektrische fiets kan men nu gemakkelijker van aantakkende gemeenten naar het werk komen, zonder dat men zich daarvoor in het zweet werkt. En mocht dat toch het geval zijn, dan zijn er onder andere in het Huis van de Bruggeling en ’t Brugse Vrije douches ter beschikking voor onze personeelsleden.

Daarenboven loopt bij onze sociale dienst Sodibrug momenteel ook een groepsaankoop voor elektrische fietsen, met 20% korting bij aankoop. Dit kan al snel oplopen tot een bedrag van 800 euro in mindering. 
Door de uitbreiding van de kilometervergoeding wordt het ook financieel interessanter om zo’n fiets aan te kopen.

Niettemin beschikken werknemers nog altijd over de keuze om een woon-werkvergoeding fietsen aan te vragen met eigen fiets of om een dienstfiets te verkrijgen. We hopen dat we met deze maatregelen ook andere bedrijven, werkgevers en werknemers in Brugge kunnen inspireren om de kaart te trekken van duurzame verplaatsingen met de fiets. Het is goedkoper dan de wagen, het is financieel voordelig voor alle gebruikers en het komt onze gezondheid op en naast de werkvloer helemaal ten goede.

Zoals u merkt, zitten we niet stil op het vlak van mobiliteit en proberen we de verkeersveiligheid voor onze bewoners steeds beter te organiseren. Het Fietsplan Brugge is onze handleiding om duurzame verplaatsingen in de binnenstad en deelgemeenten te optimaliseren. Zo worden de doelstellingen van het Fietsplan Brugge bereikt.

Met deze maatregelen, die voor ons personeel een stap vooruit betekenen, zetten we ook een belangrijke stap in de opbouw van ‘Fietsstad Brugge’. 


Week van de Korte Keten ook in Brugge
Landbouw

Week van de Korte Keten ook in Brugge


Brugge & Boeren, een perfecte match!

WEEK VAN DE KORTE KETEN, van 25/05 tot 05/06, OOK BIJ JOU OM DE HOEK! #BRUGGE #DEBOEROP

Ook in Brugge bieden veel gedreven boeren hun met liefde geteelde vruchten rechtstreeks aan de klant aan. Bijna altijd is de drijvende kracht achter de winkel de boer zelf. ’s Ochtends worden de koeien of geiten gemolken, en worden de groenten, of het fruit, of de varkens of de koeien verzorgd. Pas daarna gaat de hoevewinkel open. Dat is ook meteen de reden waarom deze winkels niet ‘9 to 5’ open zijn, er moet heel veel gebeuren op het landbouwbedrijf. Gelukkig kunnen boeren ‘multitasken’.

Van 25 mei tot 5 juni is het weer Week van de Korte Keten. Met een ‘korte keten’ wordt bedoeld dat land- en tuinbouwproducten zonder tussenstappen rechtstreeks van landbouwer aan consument verkocht worden.

In heel de provincie West-Vlaanderen zetten lokale producenten hun deuren open om je te laten kennismaken met hun typische streekproducten. Ook in Brugge bieden meerdere landbouwbedrijven hun producten rechtstreeks aan de klant aan. Initiatieven zoals de boerenwinkel van Boer Bas of de Buurderij, waar meerdere landbouwbedrijven samen verkopen, zijn al goed ingeburgerd.

Maar ook om de hoek zijn er bedrijven waar je rechtstreeks producten van het land kunt kopen. De Week van de Korte Keten is dan ook een ideaal moment voor de Bruggeling om de boer op te gaan. En zeg nu zelf: welk kind zal niet staan springen om aardbeitjes van bij de boer te halen?

Landbouw is cruciaal, ook in en rondom Brugge. Onze landbouwers produceren fantastische producten op Brugse grond. Velen van hen verkopen die producten ook thuis, waar je vers geplukte vruchten en bij ons en met liefde gekweekt vlees kan kopen. Je bent daar het hele jaar door welkom, maar deze week willen we dat extra in de kijker zetten. Iedereen kan iets doen voor het milieu, ook wij. Lokaal kopen is een eerste grote stap naar een meer duurzame stad!